การตรวจสอบวิทยานิพนธ์\สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และบทความ

 

   เอกสารสำหรับอาจารย์ Instructor QuickStart Guide
   เอกสารสำหรับนักศึกษา Student QuickStart Guide
   คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin
   แบบฟอร์ม บว.14

 

 

   ขั้นตอนการตรวจสอบ
     1. ตรวจสอบวิทยานิพนธ์แยกเป็นบทๆ ตามรูปแบบของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยตรวจสอบทุกบท
     2. ตรวจสอบบทความตามที่นักศึกษาได้เขียนไว้ในแบบฟอร์ม บว.4/1 ทุกบทความ 
        โดยตรวจสอบแยกแต่ละบทความไม่ตรวจสอบรวมทุกบทความทีเดียว

 

เข้าสู่โปรแกรม  Turnitin