การสอบภาษาอังกฤษ

    

 
 เกณฑ์การประเมินผลคะแนน PSU-TEP
 แนวปฏิบัติในการเทียบคะแนนภาษาอังกฤษ
 
 
 

                                     

 

เข้าสู่โปรแกรม Tell Me More

 

การเข้าใช้งานระบบ

    เข้าระบบโดยใช้รหัสนักศึกษา สำหรับรหัสผ่านให้นักศึกษาพิมพ์ eng ตามด้วยรหัสบัตรประจำตัวประชาชน 4 ตัวหลัง หากเข้าไม่ได้ให้ลองใส่เลข 6 ตัวหลังค่ะ หลังจากเข้าระบบแล้วต้องทำการทดสอบก่อนค่ะ ว่าตัวเองอยู่ในระดับใด
(ถ้าไม่ทดสอบระบบจะประมวลไม่ได้ว่าจะให้นักศึกษาเริ่มฝึกฝนระดับใด)