ประกาศ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 

การจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558

   
ประกาศ เรื่องการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบหมายเลข 1)
การจำแนกประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ตัวอย่างรายจ่ายในการทำวิจัย ที่จะได้รับการสนับสนุนและไม่สนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบหมายเลข 3)
ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบหมายเลข 4)
แบบฟอร์มการขอส่งโครงการวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบหมายเลข 5)
แบบตอบรับการอบรมพร้อมทดลองใช้งานระบบการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบหมายเลข 6)
การแนะนำระบบการขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 ::: VDO สาธิตการใช้งานระบบขอทุน