ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมขน ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการแก้ไขปัญหาของชุมขน ประจำปี 2558

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรงตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2558

 รายละเอียดเพิ่มเติม