บุคลากร

 P or


นางกัญญนันทน์ โชโต

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7008

   

นางกุศล แก้วหนู

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7068

   

นางทิชากร  สุวรรขำ

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7033

 

นางประนอม ภักดีรุจีรัตน์

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7059

 

นางจุรีพร กาหยี

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7049

 

นางสาวญดา ประสมพงค์

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ)

โทร. 0-7428-7049

 

นางสาวจิราพร  ยวงใย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-70459

 

นางสาวศิว์อร  โพธิ์ชนิกร

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7033