บุคลากร

 P or

 

 

 นางกัญญนันทน์ โชโต

 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ           

 (ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

 โทร. 0-7428-7008

 

                                               
 DSCF6911 kuson

 

 

นางกุศล แก้วหนู

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7068

  นายปรัชญา ชีวธนากรณ์กุล

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการศึกษาชำนาญการ)

โทร. 0-7428-7033

                                 
 

นางจุรีพร กาหยี

 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7049

 

 

  นางสาวญดา ประสมพงค์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ)      

โทร. 0-7428-7049

 

นางสาวจุไรพร แดงอำพันธ์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7059

 

 นางสาวณาฏฐีกา จันทร์เลื่อน

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7059

 

นางสาวบงกช พฤกษพงษฺ์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7358

  นางสาววิมล คำจันทร์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7075

 

นางประนอม ภักดีรุจีรัตน์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7201

  นางธัญชนก พฤกษ์เมธากุล

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7036

 

นางสาวกีรัตยา เจริญมาก

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7055

  นางสาวจุฑารัตน์ แสงงาม

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(พนักงานธุรการ)

โทร. 0-7428-7056

 

นางสาวจินตนา ชูศรีดำ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7045

 

 นางสาวชุติมณฑ์ ชิณวงศ์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(พนักงานพัสดุ)

โทร. 0-7428-7046

 

นางสาวสุพิศ นนทะสร

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7016

 

นางสาวจิราพร ยวงใย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

 ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7015

 

นางทิชากร สุวรรขำ

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

(ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน)

โทร. 0-7428-7065

 

นางนัตติยา บัวชื่น

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

(พนักงานพิมพ์)

โทร. 0-7428-7066

 

นางสาวพรเพ็ญ วงศ์พจน์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(นักวิชาการอุดมศึกษา)

โทร. 0-7428-7158

  นางสาวหทัย ไพบูลย์พิทยา

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(นักวิชาการศึกษา)

โทร. 0-7428-7158